Kostel sv. Václava

Je druhou nejvýznamnější historickou památkou ve městě. Počátky kostela vzhledem k jeho vysvěcení a výsledkům historicko-archeologického průzkumu jsou kladeny do poloviny 13.století . Farní kostel v Brumově-Bylnici je zasvěcen sv. Václavovi, knížeti české země. Stojí na jihovýchodní straně města Brumova, na volném prostranství, místě původního hřbitova. Tam pravděpodobně stával ve 14.stol. malý gotický kostel, který musel být na počátku 16.stol. prodloužen o dnešní kůr a upraven. Tento obnovený chrám byl posvěcen 12.října 1511 olomouckým světícím biskupem Martinem. 

K hlavní chrámové lodi byla v r. 1665 přistavena severní kaple sv. Kříže, tzv. brumovská, dnes se sochou Panny Marie fatimské a souborem tří růžencových tajemství – dřevořezby pana Jaroslava Lišky dokončených v jubilejním roce 2000. Druhá kaple – jižní, tzv. bylnická, byla postavena v roce 1691 k poctě Rodičky Boží, dnes s oltářem sv. Josefa, pěstouna. Poslední rozšíření a oprava celého kostela byla provedena v roce 1834. Byl rozbořen malý gotický presbytář i obě kaple. Presbytář byl postaven mnohem větší a také obě kaple byly rozšířeny. 

Celý kostel má podobu rovnoramenného kříže o délce i šířce 42 m. Je postaven z kamene a cihel a pokryt pálenou taškou. Chrámová loď je široká 15 m a vysoká 10 m . Věž je z masivního kamene a je předsunuta před průčelní stěnu kostela. Střecha má hruškovitý tvar a je pokryta plechem. V roce 1986 byly pořízeny nové kamenné schody pod věží a upravena dlažba před kostelem. Dlažba kostela je šamotová z roku 1895 a byla položena na starou kamennou dlažbu. Kůr spočívá na dvou masivních pilířích, chatrné zábradlí na něm bylo nahrazeno novým: leštěný modřín s výplněmi. 

Všechny obrazy a medailónky na stropě kostela a obraz poslední večeře Páně nad vchodem do sakristie jsou od vídeňského akademického malíře Josefa Reinera z roku 1898 a byly odborně restaurovány v roce 1964. Z dalších významných součástí interiéru kostela je třeba vzpomenout kamennou sochu sv. Václava datovanou rokem 1217, v bylnické kapli ve zdi zasazené náhrobky z kamene Jana mladšího z Lomnice a jeho dcery Maruše a syna Jana, pocházející z poloviny 16. století Vzácností je kazatelna z roku1672, krásná barokní práce z dubového dřeva a křtitelnice. Pod kostelem jsou tři náhrobky uzavřené v roce 1776. Do seznamu památek je zapsána rovněž varhaní skříň, rokoková řezbářská práce se zlacením a polychromií z roku 1768.

Komentáře jsou uzavřeny.